ยื่นภาษีกลางปี59

ภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี บริษัทต่างๆ จะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีหรือที่เรียกว่ายื่นแบบ ภ.ง.ด. 51 ตามมาตรา 67 ทวินั้น หลายท่านคงสงสัยว่าทำไมจะต้องยื่นภาษีกลางปีด้วย จะยื่นที่เดียวตอนปลายปีไม่ได้เหรอ? คำตอบจากสรรพากรก็คือ 1). เพื่อเป็นการบรรเทาภาระการจ่ายภาษีที่จะต้องจ่ายครั้งเดียวทั้งปี โดยมาให้แบ่งจ่ายเป็นครึ่งหนึ่งคือจ่ายกลางปี และ 2). เพื่อให้รัฐได้เรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เร็วขึ้นนั้นเอง ^^

1. ใครคือผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 51

ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี ได้แก่ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิ เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย

1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย และกิจการที่กระทำนั้นมิใช่กิจการขนส่งระหว่างประเทศ

3. กิจการที่ดำเนินเป็นทางค้าหรือหากำไร โดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย และกิจการที่กระทำนั้นมิใช่กิจการขนส่งระหว่างประเทศ

4. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ หรือกิจการที่ดำเนินเป็นทางการค้าหรือหากำไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลอื่นที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยโดยมีลูกจ้าง ผู้ทำการแทนหรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับเงินได้หรือผลกำไรในประเทศไทย และกิจการที่กระทำนั้นมิใช่กิจการขนส่งระหว่างประเทศ

5. กิจการร่วมค้า ได้แก่ กิจการที่ดำเนินร่วมกันเป็นทางค้าหรือหากำไรระหว่างบริษัทกับบริษัท บริษัทกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกับห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บริษัทและหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กับ บุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น

แต่กรณีดังกล่าวจะถูกยกเว้น หากรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวเป็นรอบบัญชีแรกที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือจดทะเบียนเลิกกิจการ ซึ่งรอบดังกล่าวมีกำหนดเวลาไม่ถึง 12 เดือน บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นไม่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.51

2. ระยะเวลาการยื่นแบบ

จะต้องยื่นแบบภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี หรือถ้าจะพูดกันให้เข้าใจง่ายๆก็คือยื่นภายในเดือนสิงหาคม โดยเริ่มนับตั้งแต่เดือน มกราคม-มิถุนายน นั้นเอง

ยื่นแบบ ภ.ง.ด.51
สรุปการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล

3. การเตรียมข้อมูลในการยื่นแบบ

ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมข้อมูลที่จะกรอกในแบบ ภ.ง.ด. 51 หากผู้ประกอบการไม่ได้จ้างสำนักงานบัญชีจัดทำบัญชีรายเดือนให้แล้ว จะต้องจัดเตรียมข้อมูลเพื่อส่งให้สำนักงานบัญชียื่นแบบกลางปีให้หรืออาจจะจะยื่นแบบเองก็ได้ ซึ่งทั้ง2 กรณีแนะนำให้เตรียมข้อมูลโดยจัดทำใน Excel บันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท ประกอบไปด้วย

1. รายได้และค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ เดือนมกราคม-มิถุนายน

2. รายได้และค่าใช้จ่ายที่ประมาณว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม

โดยให้กลับไปดูรายได้และค่าใช้จ่ายของปีก่อนด้วยเพื่อจะได้นำมาเป็นฐานในการประมาณการ (ควรประมาณการกำไรสุทธิให้มากกว่าปีที่แล้วครึ่งหนึ่ง) เพื่อให้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด เพราะทางสรรพากรให้ประมาณการห้ามคลาดเคลื่อนเกิน 25% ซึ่งถ้าประมาณการผิดพลาดจะถูกปรับ 20%

4. ให้ไป Download  แบบ ภ.ง.ด. 51 ได้ที่เว็บไซต์สรรพากร หรือคลิก Download แบบ ภ.ง.ด.51 ได้ที่นี่

ภงด51 ปี59

 

5. กรอกแบบ ภ.ง.ด. 51 โดยดูวิธีกรอกแบบได้ที่นี่ : Download วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51

6. ในแบบ ภ.ง.ด. 51 จะมีให้กรอกข้อมูลผู้จัดทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี ตรงนี้แนะนำว่าให้ติดต่อสำนักงานบัญชีเพื่อขอรายละเอียด ไม่ควรกรอกมั่วๆ ไปเอง เราจะได้จองชื่อผู้จัดทำและผู้สอบไว้เลย เพื่อจะเป็นผู้จัดทำงบการเงินและเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทของเราตอนปลายปีด้วย

ข้อควรระวัง

ควรยื่นให้ตรงเวลา หากเกินกำหนดหลังเดือนสิงหาคมไปแล้วจะมีค่าปรับเกิดขึ้นหลายส่วนเช่น หากยื่นล่าช้าไม่เกิน 7 วันจะถูกปรับ 1,000 บาท หรือหากยื่นล่าช้าหลัง 7 วันจะถูกปรับ 2,000 บาท และนอกจากนี้แล้วยังต้องเสียเงินเพิ่มจากภาษีที่ต้องชำระอีกด้วย