รับสิทธิทางภาษี5ปี

มาตรการภาษีส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-Up) ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 รอบระยะเวลาบัญชี จากบทความเดิม เรื่องทำธุรกิจอะไรไม่ต้องเสียภาษี 5 ปี  นั้น หากธุรกิจของเราเข้าหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลส่งเสริมแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรับสิทธิทางภาษี

ขั้นตอนการขออนุมัติเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-Up) ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายละเอียดคุณสมบัติบริษัทที่จะได้รับการยกเว้นภาษีนั้น ประกอบด้วยระยะเวลาการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จะต้องจดจัดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาทและรายได้จากการขายสินค้าและบริการไม่เกิน 30 ล้านบาท ดังภาพที่ 1

มาตรการภาษี 5ปี

ภาพที่ 1 คุณสมบัติผู้ประกอบการ

2. ขอรับรองการเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ศูนย์ลงทุน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะต้องไปยื่นแบบคำรับรองการเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน ที่ ศูนย์ลงทุน สวทช. พร้อมเอกสารประกอบแบบคำขอรับรองฯ ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยมีขั้นตอนการพิจารณาดังนี้
ขั้นตอนการพิจารณาคำรับรอง
1. รับแบบคำขอและตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
2. ประเมินโครงการโดยผู้เชียวชาญ
3. พิจารณารับรองโครงการโดยคณะกรรมการรับรองกิจการฯ
4. แจ้งผลการพิจารณาต่อเจ้าของโครงการและสรรพากร

ขั้นตอนการยื่นคำขอกับ สวทช
ภาพที่ 2 ขั้นตอนการยื่นคำขอกับ สวทช

ค่าธรรมเนียมการขอรับรองธุรกิจเทคโนโลยี โครงการละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) สามารถยื่นแบบคำขอรับรองธุรกิจเทคโนโลยีผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1. ยื่นเอกสารกับ ศูนย์ลงทุน สวทช. ด้วยตนเองตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ด้านล่าง
2. ส่งเอกสารถึง ศูนย์ลงทุน สวทช. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ด้านล่าง
Download เอกสารได้ประกอบคำรับรองที่ ศูนย์ลงทุน

3. ยื่นคำร้องขออนุมัติเป็น New Start-Up ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สรรพากร

เมื่อได้รับอนุมัติจากทาง สวทช. มาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายให้ยื่นคำขออนุมัติกับกรมสรรพากร โดยยื่นผ่านทางเว็บไซต์ที่ ระบบการยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ จะต้องยื่นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และทางสรรพากรจะแจ้งผลภายใน 15 วัน

****************************************************

สถานที่ติดต่อ ศูนย์ลงทุน 

ฝ่ายบริการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 1345, 1327, 1340, 1343, 1359
โทรสาร 0 2564 7003
Email: nic@nstda.or.th
Website: www.nstda.or.th/nic

ที่มา : กรมสรรพากร , สวทช.

สอบถามการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ที่ www.bkkservebiz.com

เบอร์โทรศัพท์ : 085-1596088      Line @ : @bkkservebiz