สรรพากรเตือนบัญชีชุดเดียว

สรรพากรเตือนผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนจดแจ้งระบบบัญชีเดียว ที่ยังไม่ได้ยื่น ภ.ง.ด. 50 ของปี 2558 ภายในกำหนดให้ผู้ประกอบการยื่น ภ.ง.ด. 50 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จดแจ้งเข้าสู่ระบบบัญชีเดียวตามพระราชกำหนดฯ จะได้รับยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร ซึ่งจะไม่ถูกตรวจสอบย้อนหลังนั้น โดยบริษัทฯ ที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยจะต้องยื่น ภ.ง.ด. 50 ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการแล้ว บริษัทฯ อาจถูกเพิกถอนสิทธิการได้รับยกเว้นตามพระราชกำหนดฯ และถูกตรวจสอบย้อนหลังได้

ดังนั้น เพื่อให้การได้รับสิทธิยกเว้นตามพระราชกำหนดฯ เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วนและไม่ถูกเพิกถอนสิทธิ ให้บริษัทฯ ที่ยังไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภายในกำหนดเวลา (ซึ่งครบกำหนดเวลาการยื่นแบบไปแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา) ให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 และชำระภาษี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นรายการครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด.51) ของรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 โดยต้องเสียเงินเพิ่มพร้อมค่าปรับอาญาตามกฎหมาย

ยื่นแบบ ภงด. 50
ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 51 ให้ตรงกำหนด

กรณีบริษัทฯ มีรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน -31 มีนาคมของปีถัดไป ซึ่งต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ของรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2558 – 31 มีนาคม 2559 ภายใน 150 วัน นับแต่ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี (ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 แต่เนื่องจากตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ จึงต้องยื่นภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2559) หากบริษัทฯ ไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมชำระภาษีภายใน วันดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 พร้อมชำระภาษี ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งเป็น วันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นรายการครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี (ภ.ง.ด.51) ของรอบระยะเวลาบัญชี 1 เมษายน 2559 -31 มีนาคม 2560 โดยต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มพร้อมค่าปรับอาญาตามกฎหมาย

 

 ******************************

ผู้ประกอบการสามารถศึกษารายละอียดได้จากคาชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สานักงาน สรรพากรพื้นที่ทุกแห่ง หรือศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD call Center โทร. 1161

 

ที่มา : กรมสรรพากร