หลักสูตรวางแผนภาษีทั้งระบบ 1-2 กันยายน 61

หลักสูตรวางแผนภาษีทั้งระบบ
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องการวางแผนภาษี ทั้งภาษีของธุรกิจ และภาษีส่วนบุคคล หากท่านเรียนแล้วจะได้ความรู้ในเรื่อง
• ในการประกอบธุรกิจจริง มีปัญหาด้านภาษี เรื่องอะไรบ้าง
• วางแผนภาษี ได้ประโยชน์อย่างไร
• ก่อนวางแผนภาษีอากร ต้องรู้อะไรบ้าง
• การวางแผนภาษีตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ ต้องมีกระบวนการอย่างไร
หัวข้อหลักที่เรียนในหลักสูตรการวางแผนภาษีทั้งระบบ คือ
1.ภาษีเงินได้นิติบุคคล :Corporate Income Tax Planning
2.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย :Withholding Tax Planning
3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม :Value Added Tax Planning
4.ฝึกวางแผนภาษีและวิเคราะห์โจทย์จากตัวอย่างจริง โดยนำความรู้ ที่ได้ศึกษามาปรับใช้
5.ฝึกวางแผนภาษีภาพรวมทั้งระบบ

*** เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ไม่ควรละเลยกันนะคะ ภาษีก็เช่นกัน ควรต้องวางแผนให้ดี แล้วจะดีกับตัวคุณและธุรกิจ ***
สนใจสมัครเรียนได้ที่ http://bit.ly/2C7slgJ