โค้งสุดท้ายสำหรับการยื่นภาษีครึ่งปีของผู้ที่มีเงินได้ประเภท 5,6,7 และ 8 สามารถยื่นได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้

สำหรับผู้ที่มีเงินได้ประเภทที่ 5,6,7 และ 8 จะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีที่เรียกว่า ภ.ง.ด.94 ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เสียภาษีที่ต้องยื่นแบบแสดงรายได้ที่ขึ้นจริงในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560 หรือหากยื่นออนไลน์ยื่นได้ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2560
เงินได้ประเภทใดบ้างที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปี
โค้งสุดท้ายยื่นภาษีครึ่งปี-60
1. เงินได้ประเภทที่ 5 คือ เงินได้พึงประเมินในรูปของ ค่าเช่า โดยทั่วไปคือค่าเช่าทรัพย์สินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นค่าอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ และครอบคลุมถึงค่าเช่าช่วงที่คุณได้รับจากการนำทรัพย์สินของคนอื่นมาให้เช่าช่วงต่ออีกที
2. เงินได้ประเภทที่ 6 คือ เงินได้พึงประเมินในรูปของค่าตอบแทนจากการ ประกอบวิชาชีพอิสระ ที่มีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณหรือความยากง่าย ซึ่งมีเพียง 6 อาชีพเท่านั้น ได้แก่ แพทย์/พยาบาลที่มีใบประกอบโรคศิลปะ, นักกฎหมาย, วิศวกร, สถาปนิก, นักบัญชี และช่างประณีตศิลป์ ส่วนอาชีพ Freelance ไม่ถือว่าเป็นเงินได้ประเภทนี้
3. เงินได้ประเภทที่ 7 คือ เงินได้พึงประเมินในรูปของ ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ ในส่วนสำคัญที่นอกเหนือจากเครื่องมือ
4. เงินได้ประเภทที่ 8 คือเงินได้จากการธุรกิจ การพาณิชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ง การขายอสังหาริมทรัพย์ หรือที่เรียกง่ายๆว่า เงินได้พึงประเมินที่ไม่สามารถจัดให้เข้ากลุ่มเงินได้ประเภทที่ 1-7 ได้ เช่น เงินได้จากการขายของออนไลน์ เงินได้จากการเปิดร้านอาหาร เงินได้จากการเป็นนักแสดงสาธารณะ เงินได้จากกำไรจากการขายกองทุนรวม RMF, LTF และอื่นๆ ที่ไม่เข้าพวก
แบบที่ต้องยื่นภาษีครึ่งปี
แบบยื่น ภงด 94
วิธียื่นแบบ ภ.ง.ด.94
1. Download แบบ ภ.ง.ด.94 ตาม Link ต่อไปนี้ : http://www.rd.go.th/publish/59595.0.html และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน นำไปยื่นที่สรรพากร
2. ยื่นแบบออนไลน์ ตาม Link ต่อไปนี้ : https://epit.rd.go.th/publish/index.php
%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3

โค้งสุดท้ายแล้วยังไงก็อย่าลืมยื่นภาษีกันนะคะ