Accounting Service

Monthly Bookkeeping Service

บริการทำบัญชีรายเดือน

บริการจัดทำบัญชีรายเดือนและให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษี

รายละเอียดขอบเขตงานบริการทางด้านบัญชี ภาษี

 • ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี จัดทำงบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุน ฯลฯ)
 • จัดทำบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำสมุดรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันทั่วไปและรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด
 • จัดทำรายงานภาษีซี้อ – ภาษีขายพร้อมยื่น ภพ.30 (รายเดือน)
 • คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.51, ภงด.50, ภงด.3 , ภงด.53 , ภงด.1ก
 • จัดทำรายการการนำส่งประกันสังคมพนักงาน (รายเดือน)
 • จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ
 • จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ
 • รับปรึกษาวางแผนภาษี วางระบบบัญชี

รายละเอียดขอบเขตงานบริการทางด้านตรวจสอบบัญชี

 • ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์
 • นำส่งงบการเงิน(ส.บช.3) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

ราคาค่าบริการบัญชีรายเดือน

 

 

รายการ/รายละเอียด

ธุรกิจบริการ

รายเดือนเดือนละ

ธุรกิจซื้อมา-ขายไป

รายเดือนเดือนละ

ค่าบริการทำบัญชี
 •  
จำนวนเอกสารตั้งแต่ 1- 80 รายการ ต่อเดือน 3,500 4,000
 •  
จำนวนเอกสารตั้งแต่ 80 - 150 รายการ ต่อเดือน 4,500 5,000
 •  
จำนวนเอกสารมากกว่า 150 รายการ (คิดราคาพิเศษ)