การจองชื่อนิติบุคคล จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

คำแนะนำในการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล

ในการตรวจสอบชื่อนิติบุคคล ผู้ขอจองชื่อต้องตรวจสอบชื่อที่ต้องการจะจองว่า ชื่อดังกล่าว

ต้องไม่เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกัน หรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว หรือขัดระเบียบสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ข้อ 38 (1) – (11) ด้วยตนเอง โดยระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลและแสดงข้อมูลชื่อนิติบุคคลที่มีอยู่ในระบบ ก่อนจองชื่อ
นายทะเบียนจะตรวจสอบและพิจารณาอีกครั้งก่อนอนุมัติเฉพาะในกรณี ดังนี้
(1) ชื่อที่ใช้ คำที่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ หรือ ชื่อที่ใช้คำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) ชื่อที่ใช้ภาษาต่างประเทศมีความหมายหรือเสียงเรียกขานไม่ตรงกับชื่อภาษาไทย
(3) ชื่อที่ใช้คำหรือตัวอักษรไม่ถูกหลักภาษาไทย

วิธีการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล
1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่ www.dbd.go.th
2. เข้าระบบจองชื่อ/จดทะเบียนนิติบุคคล
3. ยอมรับเงื่อนไขในการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล หากไม่ยอมรับเงื่อนไขก็ไม่สามารถ
เข้าระบบตรวจและจองชื่อนิติบุคคลได้
4. ตรวจสอบชื่อที่ต้องการใช้ ดังนี้
4.1 พิมพ์ชื่อที่ต้องการตรวจสอบ (พิมพ์เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อ ไม่ต้องพิมพ์ ทั้งหมด) และคลิกเลือกที่ “ค้นหา”
4.2 ระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลและแสดงข้อมูลชื่อที่มีอยู่ในระบบให้ตรวจสอบ
ในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่า ชื่อที่ต้องการจองเหมือนกับชื่อที่มีอยู่แล้วในระบบ
แต่ต่างกันที่มีคำสามัญหรือคำทั่วไปประกอบชื่อด้วย เช่น ประเทศไทย กรุ๊ป เลขปีพ.ศ. หรือ ค.ศ. โฮลดิ้ง ตัวเลขลำดับที่ และ หรือ แอนด์ เป็นต้น จะถือว่าชื่อดังกล่าวคล้ายคลึงกับชื่อที่มีอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่ควรจองชื่อ เว้นแต่ชื่อที่จองใหม่เป็นกิจการในเครือหรือมีเจ้าของเดียวกันกับชื่อดังกล่าว ตัวอย่างเช่น
มีชื่อ บางกระสอพาณิชย์ อยู่ในระบบ ไม่ควรจองชื่อ บางกระสอพาณิชย์ไทย
4.3 การตรวจชื่อภาษาไทย ให้ตรวจสอบทั้งพ้องรูป (เขียนเหมือนกัน) และพ้องเสียง
(ออกเสียงเหมือนกัน) เช่น
คำว่า การ ให้ตรวจ การ/กาล/กาน/กานต์
คำว่า เกลียว ให้ตรวจ เกลียว/เกรียว/เกียว
4.4 การตรวจสอบชื่อภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาต่างประเทศ ต้องตรวจสอบทั้ง
ชื่อภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยให้ดูความหมายหรือคำแปลประกอบด้วย เช่น
ชื่อภาษาไทย เอส.ดี. วิศวกรรม ภาษาอังกฤษ s.d.engineering
ต้องตรวจทั้งคำว่า ว่า “เอส.ดี. วิศวกรรม” และ “เอส.ดี. เอ็นจิเนียริ่ง”

ชื่อภาษาไทย เอส.ดี. ก่อสร้าง ภาษาอังกฤษ s.d. construction
ต้องตรวจทั้งคำว่า ว่า “เอส.ดี. ก่อสร้าง” และ “เอส.ดี. คอนสตรัคชั่น”
4.5 การตรวจสอบชื่อที่ออกเสียงเป็นภาษาไทยโดยทับศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศ
การอ่านเป็นสำเนียงภาษาไทยนั้น อาจผิดเพี้ยนไปตามสำเนียงการออกเสียงของแต่ละคน ทำให้การเขียนเป็นภาษาไทยไม่ตรงกัน ดังนั้น ในการตรวจสอบต้องคำนึงว่าคำนั้นสามารถออกเสียงอย่างไรได้บ้าง และตรวจสอบตามการออกเสียงนั้นๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาษาอังกฤษ คำว่า oriental ต้องตรวจ
โอเรียนตอล โอเรียนตัล โอเรียนทอล โอเรียนทัล ออเรียนตอล ออเรียนตัล ออเรียนทอล ออเรียนทัล

ภาษาจีน คำว่า โจวเหยิน ต้องตรวจ โจวเหยิน โจเยิน โจเหยิ่น
กวงซุนไถ่ ต้องตรวจ กวงซุนไถ่ กวงซุนไท่ กวงซุ่นไถ้ กวงซุ่นไท้

ญี่ปุ่น คำว่า ยูนิจิกะ ต้องตรวจ ยูนิติกะ ยูนิทิกะ
4.6 การตรวจสอบชื่อที่มีตัวเลขประกอบอยู่ ต้องตรวจทั้งตัวเลขอารบิค ตัวเลขไทย
คำอ่านภาษาไทย คำอ่านภาษาอังกฤษ
5. การจองชื่อนิติบุคคลที่มีตัวเลขประกอบอยู่ด้วย ให้ใช้เลขไทยหรืออารบิคเท่านั้น ไม่ใช้
เลขโรมัน เช่น I II IV XII เป็นต้น
6. ไม่ใช้คำว่า คอร์ป ( Corp. ) หรือ คอร์ปอเรชั่น ( Corporation ) ประกอบชื่อที่จะ
นำไปจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
7. ในการจองชื่อให้พิมพ์ชื่อที่ขอจองเท่านั้น ไม่ต้องระบุคำแสดงประเภทนิติบุคคลใน
การขอจองชื่อ เช่น บริษัท จำกัด ห้างหุ้นส่วน Co.,Ltd. Co. Corp. Ltd. Company Limited Corporation Limited Partnership เป็นต้น
8. การจองชื่อนิติบุคคลจะต้องเป็นภาษาไทยและให้ระบุชื่อภาษาอังกฤษด้วยทุกครั้งและ
ต้องมีความหมายหรือเสียงเรียกขานตรงกับชื่อภาษาไทย
9. ไม่ใช้เครื่องหมายต่างๆ ประกอบชื่อ เช่น @ ! # * ? [ ] “ ” / _ = เป็นต้น
10. การจองชื่อต้องจองชื่อเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจะต้องเป็นไปตามหลักภาษา
กรณีขอจองชื่อที่ออกเสียงเป็นภาษาไทยโดยทับศัพท์มาจากภาษาต่างประเทศ ให้เขียนภาษาต่างประเทศนั้นเป็นภาษาอังกฤษ และดูหลักเกณฑ์การทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถาน ประกอบ
11. การจองชื่อนิติบุคคลให้ผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้เริ่มก่อการหรือกรรมการ เป็นผู้จองชื่อกรณียื่นคำขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดทะเบียนบริษัทพร้อมกันภายในวันเดียวกันจะให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้จองชื่อก็ได้ กรณีจองชื่อนิติบุคคลเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการ เป็นผู้จองชื่อ
12. ชื่อที่ได้รับจองแล้ว ต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับจองชื่อ

คำเตือน
**** ผู้ขอจดทะเบียนต้องตรวจสอบและพิจารณาเองว่าชื่อที่ต้องการใช้เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกับชื่อที่ได้จองหรือได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วหรือไม่ หากชื่อที่ใช้เหมือนหรือมีเสียงเรียกขานตรงกันหรือคล้ายคลึงกับชื่อนิติบุคคลอื่น ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ใช้ชื่อจะต้องรับผิดชอบในการใช้ชื่อดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1115 ****

ที่มา : http://eregist.dbd.go.th/InterRsv2/CompanyGuide.htm