คนเดียวตั้งบริษัทได้ ครม.ไฟเขียว พ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว ตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ โดยผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเป็นนิติบุคคลได้เพียงคนเดียว ซึ่งแต่เดิมการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คนขึ้นไปในการจดทะเบียนบริษัท จากข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคลพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะใช้บุคคลในครอบครัวของตนเองมาถือหุ้นในบริษัท เช่น ให้บิดา มารดา พี่น้อง มาช่วยถือหุ้นให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด หรือบางรายไม่อยากให้ครอบครัวมาเกี่ยวข้องกับธุรกิจ จึงไปชวนเพื่อนสนิทมาลงทุนกัน หรืออาจจะขอยืมชื่อเพื่อนมาถือหุ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วบริษัทเหล่านั้นดำเนินการด้วยเจ้าของเพียงคนเดียว ซึ่งถ้าดูจากจำนวนหุ้นที่ถือครองแล้ว เจ้าของที่แท้จริงก็มักจะถือหุ้นเกิน 90 % จากข้อเท็จจริงดังกล่าว พ.ร.บ. การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียวจะช่วยป้องกันการถือหุ้นลมหรือนอมินี ลดปัญหาความขัดแย้งในธุรกิจอีกด้วย
นอกจากนี้แล้วจะช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือที่เรียกว่า เอสเอ็มอี (SME) และผู้ประกอบการสตาร์อัพตามนโยบายของรัฐบาล เข้าสู่ระบบการจดทะเบียนบริษัทเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เข้าสู่ระบบภาษีอากร เข้าถึงแหล่งเงินทุน และยังช่วยลดขั้นตอนของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ง่ายยิ่งขึ้น
สาระสำคัญของ พ.ร.บ.การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เพิ่มรายละเอียดในเรื่องอำนาจการควบคุมการบริหารและการครอบงำกิจการโดยคนต่างชาติเข้าไปในร่างของกฎหมาย เพื่อป้องกันการถือหุ้นแทนคนต่างชาติ (นอมินี) หรือนิติบุคคลอำพรางที่คนต่างชาติจ้างคนไทยถือหุ้นแทน เพราะกฎหมายฉบับนี้จะอนุญาตให้เฉพาะคนไทยเท่านั้นที่สามารถมาขอยื่นจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดคนเดียวได้ และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดหรือถูกเปรียบเทียบปรับในโทษฐานให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมประกอบธุรกิจหรือมีอำนาจครอบงำกิจการ หรือลงทุนแทนคนต่างด้าว เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ก่อนวันขอจัดตั้งบริษัท ขั้นตอนต่อไป ครม. จะส่งร่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้พิจารณาต่อไป รอฟังข่าวดีได้ที่นี่ค่ะ

การจดจัดตั้งบริษัทคนเดียว