จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20 ) กับกรมสรรพากร ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจคำว่า “ภาษีมูลค่าเพิ่ม” กันก่อนว่าหมายถึงอะไร

4870283

 

“ภาษีมูลค่าเพิ่ม” (Value Added Tax : VAT)  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการขายสินค้า การให้บริการและการนำเข้า ปัจจุบันจัดเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีที่จัดเก็บให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) และอัตราร้อยละ 0 สำหรับการส่งออก

ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่อยู่ในบังคับภาษีมูลค่าเพิ่ม หากมีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี หรือต่อรอบระยะเวลาบัญชี ต้องจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเมื่อขายสินค้าหรือให้บริการต้องออกใบกำกับภาษี เพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งส่งมอบใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการ

การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มให้คำนวณโดยการนำภาษีขาย หัก ด้วยภาษีซื้อในแต่ละเดือนภาษี ดังนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่มต้องชำระ = ภาษีขาย – ภาษีซื้อ 

ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) เป็นรายเดือน โดยสามารถยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน ไม่ว่ากิจการจะมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการในเดือนภาษีนั้นหรือไม่ก็ตาม

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ส่วนเอกสารที่จะต้องเตรียมไปขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีดังนี้

 1. แบบคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภ.พ. 01  จำนวน 3 ชุด
 2. แบบคำขอแจ้งขอใช้สิทธิเพื่อขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภ.พ. 01.1  จำนวน 3 ชุด
 3. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด  พร้อมลายเซ็นผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราสำคัญ  ทุกหน้า  จำนวน  1 ชุด
 4. หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2)
 5. รับรองตรายาง (บอจ.3)
 6. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 7. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน  1 ชุด
 8. สำเนาทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นสถานประกอบการ  พร้อมเจ้าบ้านเซ็นรับรอง  จำนวน  1 ชุด
 9. ต้นฉบับหนังสือยินยอมให้ใช้สถานประกอบการหรือสัญญาเช่า       จำนวน  1 ชุด

*** ถ้าเป็นอาคารชุด จะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากนิติบุคล

 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ให้ใช้สถานประกอบการ พร้อมเจ้าบ้านเซ็นรับรอง  จำนวน  1 ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ให้ใช้สถานประกอบการ พร้อมเจ้าบ้านเซ็นรับรอง  จำนวน  1 ชุด
 3. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ  (มีชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อที่ชัดเจน)  จำนวน 2 ชุด
 4. รูปถ่ายสถานประกอบการ (มีป้ายชื่อ หจก.หรือบริษัทและบ้านเลขที่ที่ชัดเจน) จำนวน 2 ชุด
 5. หนังสือมอบอำนาจ  (ถ้ามี)  จำนวน  1 ชุด
 6. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ  จำนวน  1 ชุด

 

ที่มา : ภาษีซื้อต้องห้ามในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กรมสรรพากร