ตราสำคัญบริษัท

ตราสำคัญบริษัท ตราประทับ หรือตรายาง      

หลายท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดทำ ตราสำคัญบริษัท ตราประทับ หรือตรายาง ก่อนจะจดทะเบียนบริษัท ว่าจะต้องมีหรือไม่หรือถ้ามีตราสำคัญบริษัทจะต้องทำอย่างไรถึงจะถูกต้อง

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้บังคับให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด จะต้องจดทะเบียนตราสำคัญบริษัทจำกัด ดังนั้นจะขอจดทะเบียนตราสำคัญหรือไม่ก็ได้ (มีหรือไม่มีก็ได้)  เว้นแต่จะระบุไว้ในอำนาจกรรมการว่าต้องประทับตราสำคัญบริษัทไว้ตอนขอจดทะเบียน

ตราสำคัญบริษัทจะมีชื่อบริษัทแสดงไว้หรือไม่มีก็ได้ อาจจะเป็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ไม่ตรงตามข้อต้องห้ามตามระเบียบที่ระบุไว้ด้านล่างอย่างเดียวก็ใช้ได้ หรือหากจะให้มีชื่อบริษัทปรากฏในตราสำคัญบริษัท จะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้ แต่ชื่อนั้นต้องให้ตรงกับชื่อที่ขอจองไว้ในใบจองชื่อ หากใช้ภาษาไทยในตราประทับ จะต้องแสดงสถานะเช่น  บริษัท เอบีซีดี จำกัด และหากต้องการแสดงชื่อภาษาอังกฤษ ก็จะต้องมีคำว่า  ABCD Co.,Ltd. หรือ Company Limited เป็นต้น ลองมาดูตัวอย่างตราประทับดังต่อไปนี้ว่าตราประทับรูปไหนไม่สามารถนำไปจดทะเบียนได้

ตราสำคัญบริษัทหรือตรายางบริษัทจะต้องมีลักษณะอย่างไร
วิธีการออกแบบตราสำคัญบริษัทหรือตรายางบริษัท

 ตัวอย่างตราสำคัญบริษัท

คำตอบคือรูปที่ 5  ผิด ไม่สามารถนำไปจดทะเบียนได้สาเหตุเพราะถ้าจะใช้ชื่อบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ  “ABCD” จะต้องบอกสถานะด้วยเหมือนตราประทับรูปที่ 4 ถึงจะถูกต้อง ส่วนตราประทับรูปที่ 1-4 สามารถนำไปจดทะเบียนได้ทั้งสิ้น ท่านสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งที่ท่านชอบ แล้วนำไปจดทะเบียนได้ค่ะ

*********************************

หลักเกณฑ์การจัดทำตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

1. ตราของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) เครื่องหมายตรามหาจักรีบรมราชวงศ์

(2) พระบรมราชาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล และพระนามาภิไธยย่อของสมเด็จพระอัครมเหสีหรือสมเด็จพระยุพราช

(3) พระบรมราชสัญลักษณ์และพระราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์สมเด็จพระอัครมเหสี และสมเด็จพระยุพราช

(4) พระมหามงกุฎ มงกุฎขัตติยราชนารีหรือเครื่องราชอิสริยาภรณ์อื่นใดที่ใกล้เคียงกับมงกุฎ

(5) ฉัตรต่าง ๆ อันเป็นลักษณะของเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ

(6) ตราแผ่นดิน ตราราชการ ตราครุฑพ่าห์ธงหลวง ธงชาติหรือธงราชการ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

(7) พระราชลัญจกร และลัญจกรในราชการ

(8) เครื่องหมายกาชาด ชื่อกาชาด กาเจนีวา เครื่องหมายราชการ หรือเครื่องหมายใด ๆที่ขัดต่อรัฐประศาสโนบายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

(9) เครื่องหมายที่ราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศขอสงวนไว้

(10) สัญลักษณ์ประจ าชาติไทย ได้แก่ ช้างไทย ดอกราชพฤกษ์และ ศาลาไทย