มาตรการช่วยเหลือการนำส่งงบการเงิน ปี 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

มาตรการช่วยเหลือการนำส่งงบการเงิน ปี 2563 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าเนื่องจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19  ทำให้ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบในการดำเนินธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยกำหนดให้บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า เมื่อได้ประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด และเมื่อมีการประชุมแล้ว ให้บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดยังคงมีหน้าที่นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

  • โดยบริษัทจำกัดนำส่ง บอจ.5 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  • บริษัทมหาชนจำกัดนำส่ง บมจ.006 ภายใน 1 เดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม และต้องนำส่งงบการเงินภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  • ส่วนสำหรับสมาคมการค้าและหอการค้า ให้ยื่นงบดุลภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่

โดยการนำส่งหนังสือชี้แจงเหตุผล สามารถส่งได้  3 ช่องทาง ได้แก่

  1. นำส่งด้วยตนเอง ณ สถานที่ที่นิติบุคคลมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ได้แก่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี หรือ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 – 6 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

2.นำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถนนสนามบินน้ำ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 และ

3.นำส่งผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

สำหรับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลต่างประเทศ กิจการร่วมค้า ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่

31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถนำส่งงบการเงินได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าใจสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี และต้องการให้ภาคธุรกิจสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น จึงได้ออกมาตรการฯ ดังกล่าวมาเพื่อช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้จัดทำประเด็นคำถาม คำตอบ ไว้เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.dbd.go.th เลือกหัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยให้นิติบุคคลเข้าใจในรายละเอียดได้ง่ายมากยิ่งขึ้น หากภาคธุรกิจมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570

ที่มาข่าว https://www.prachachat.net/economy/news-437416