ยกเว้นภาษี 5 ปี

ทำธุรกิจอะไรไม่ต้องเสียภาษี 5 ปี

ช่วงนี้เราได้ยินคำว่า Start-up กันบ่อยมาก แม้กระทั้งรัฐบาลก็ยังมีมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นระยะเวลา 5 ปี โดยส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up) สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนใหม่ตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2559 โดยส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพที่จะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ของประเทศ ดังต่อไปนี้

10 อุตสาหกรรมที่ส่งเสริม สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม ประกอบด้วย

1.1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-generation Automotive)

Generation Automotive

1.2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)

SMART_HOME151

1.3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and Wellness Tourism)

Cebu-Health-and-Wellness

1.4) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)

Agriculture and Biotechnology

1.5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

futuristic-food-future-foods

2. การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขัน และมีผู้สนใจลงทุน ประกอบด้วย

2.1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)

robotics (1)

2.2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)

aviation-logistics-management

2.3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)

cover_biopro3

2.4) อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)

??????????????????

2.5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

Medical-Services-Corps-Karnataka_0

 

สิทธิประโยชน์สำหรับ Startup ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีให้ 5 ปี

หลักเกณฑ์เบื้องต้นคือ

1. เป็น SME คือมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียนมากกว่านี้ได้ แต่ที่ชำระแล้วต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท) และยอดขายไม่เกิน 30 ล้านบาทต่อปี

2. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลระหว่าง 1 ต.ค. 58 – 31 ธ.ค. 59

3. ต้องเป็นกิจการ Startup ที่ได้หนังสือรับรองจาก สวทช. แล้วว่าเป็น Startup ในอุตสาหกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใน 10  อุตสาหกรรม

4. มีรายได้จากกิจการหลักของ Startup อย่างน้อย 80% ของรายได้ทั้งหมด

5. ไม่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีของ BOI เลย

6. ลงทะเบียนเพื่อยื่นคำร้องเป็น Startup ในเว็บกรมสรรพากรภายใน 31 ธ.ค. 60 เพื่อให้อธิบดีฯ อนุมัติ แล้วรอแจ้งผลอนุมัติภายใน 15 วัน โดยให้มีผลให้วันถัดจากวันที่อธิบดีอนุมัติเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก

 

ที่มา : www.thaigov.go.th