ยื่นภาษีรายเดือน

เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมาเรียบร้อยแล้ว เจ้าของกิจการทราบหรือไม่ว่าจะต้องยื่นภาษีหรือยื่นแบบอะไรบ้างในแต่ละเดือน แล้วเจ้าของสามารถทำแบบต่างๆ ยื่นเองได้หรือไม่ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับความสามารถของเจ้าของกิจการและเวลาในการจัดทำเอกสารต่างๆ โดยทั่วไปแล้วในแต่ละเดือนจะมีการยื่นอยู่ 3 ประเภทได้แก่

ยื่นภาษีรายเดือน
1. การยื่น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ที่เรียกกันว่ายื่น ภงด. (ภาษีเงินได้) ประกอบด้วย 3 กลุ่มได้แก่
1.1 การหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำ คือเมื่อคำนวณเงินเดือนของพนักงานทั้งปีแล้วรายได้เข้าเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษี เราจะต้องยื่นแบบ ภงด.1ให้กับพนักงาน

ภงด1

แบบ ภงด.1

            1.2 การหัก ณ ที่จ่าย บุคคลที่เราไปจ้างบริการ เช่น บริษัทจ้างนาย A พัฒนาเว็บไซต์ให้บริษัท เราจะต้องยื่นแบบ ภงด.3 ให้กับบุคคลที่เราหัก ณ ที่จ่ายไว้

ภงด3

แบบ ภงด.3

                1.3 การหัก ณ ที่จ่าย องค์กรที่เราไปจ้างบริการ เช่น ค่าโทรศัพท์ของบริษัท เราจะต้องยื่นแบบ ภงด.53

ภงด53

แบบ ภงด.53

*** โดยแบบ ภงด. ต่างๆ จะต้องยื่นไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป (ถ้ายื่นออนไลน์จะบวกเพิ่มไปอีก 7 วัน)
2. การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือที่เรียกกันว่ายื่น ภพ.30 หากบริษัทที่มีรายได้ยังไม่ถึง 1.8 ล้านบาท ก็ยังไม่ต้องขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ หรือบางบริษัทอาจจะขึ้นทะเบียนตั้งแต่แรกเลยก็ได้เช่นกัน หากขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจะต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย พร้อมยื่นแบบ ภพ.30 ทุกเดือน (ต้องระวังภาษีซื้อให้มาก ถ้านำมาหักผิดแล้ว จะต้องถูกปรับโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือทั้งๆที่ไม่ได้เจตนา ไว้จะเขียนเล่าให้ฟังในบทความถัดไป) ถ้าคำนวณแล้วภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ ผลคือจะต้องนำส่งภาษีให้สรรพากร แต่ถ้าภาษีซื้อมากกว่าภาษีขายสามารถเครดิตภาษีไปใช้เดือนถัดไปได้

ภพ.30

แบบ ภพ.30

*** โดยแบบ ภพ.30 ต้องยื่นไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ถึงแม้จะไม่มีรายการซื้อ-ขาย ก็จะต้องยื่นแบบเปล่าทุกเดือน (ถ้ายื่นออนไลน์จะบวกเพิ่มไปอีก 7 วัน)
3. ยื่นประกันสังคมให้พนักงาน กรณีมีพนักงานประจำ เจ้าของกิจการจะต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างให้กับพนักงานของตน

ประกันสังคม

แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ

 

*** โดยยื่นแบบเงินสมทบให้กับพนักงานไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

 

#Virtual Office #สำนักงานเสมือน