รับจดทะเบียนธุรกิจ

– จดทะเบียนบริษัท 11,000 บาท ( รวมตรายาง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายทั้งหมด )

– จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน 6,000 บาท (รวมตรายาง ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งหมด )

– แก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท เช่น ย้ายที่ตั้งสำนักงาน ทุนจดทะเบียน แก้ไขกรรมการ แก้ไขบัญชีผู้ถือหุ้น แปรสภาพเป็น มหาชน ฯลฯ (ราคาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง ขอเสนอราคาต่อกรณีไป)

– จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, จดเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ราคา 2,500 บาท 

– ขึ้นทะเบียนนายจ้างและแจ้งพนักงานเข้าประกันสังคม 3,500 บาท

– จดเลิกกิจการและชำระบัญชี