วิธีจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรง

เล่าประสบการณ์จดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับ สคบ.

fullsizerender_5

หลังจากที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ด้วยความตั้งใจที่จะทำธุรกิจขายของออนไลน์แบบถูกต้อง และปฏิบัติทุกอย่างตามที่กฎหมายกำหนด จึงได้จัดเตรียมเอกสารเพื่อจะไปดำเนินการจดทะเบียนประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค : สคบ. ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ พอไปถึงหน้าหน่วยงานก็มีเจ้าหน้าที่มารับคำขอและตรวจสอบเอกสารที่เราจัดเตรียมไป โดยเริ่มตรวจเอกสารตั้งแต่แบบคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงที่เรียกว่า แบบ ขต.2 และเอกสารประกอบอื่นๆ ซึ่งเรามั่นใจว่ายื่นจดทะเบียนครั้งนี้ผ่านแน่นอน

เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารได้สักครึ่งหนึ่งก็แจ้งกับเราเอกสารพี่ไม่ครบนะคะ ต้องขอเพิ่ม เราจึงถามกลับไปว่าขอเอกสารอะไรเพิ่มคะ น้องเจ้าหน้าที่บอกว่า “สำเนาโฉนดที่ดิน”….. โอ๊ะ อะไรนะ!!! เราอุทานออกไปด้วยความแปลกใจ และตอบเจ้าหน้าที่ไปว่า พี่เตรียมหนังสือให้ความยินยอมพร้อมแนบสำเนาบัตรประชนชนสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านมาให้แล้วยังต้องมีสำเนาโฉนดอีกเหรอ ปกติแนบสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าบ้านมากับหนังสือให้ความยินยอมก็น่าจะเพียงพอแล้ว แต่น้องเจ้าหน้าที่แจ้งกลับว่าทางสำนักงานฯ ต้องใช้สำเนาโฉนดแนบด้วย นอกจากนี้ยังมีรายการเอกสารที่ต้องเพิ่มเติมอีกพอสมควรเลยจะเขียนอธิบายและตีความหมายว่าต้องเตรียมเอกสารอย่างไรถึงจะครบถ้วนและถูกต้องให้ฟังเป็นข้อๆดังนี้
fullsizerender_4

1. ฉลากสินค้าต้องแสดงส่วนประกอบของสินค้าและต้องติดราคาสินค้าด้วย หากข้างกล่องที่ผู้ผลิตไม่มีราคาติดไว้ เราต้องทำราคาติดไปด้วย
2. ภาพถ่ายสถานที่ทั้งภายนอก ภายใน ควรจะถ่ายอย่างน้อง 3-4 ภาพ
3. ตารางรายการสินค้าทั้งหมด ควรทำเป็นตารางโดยใช้โปรแกรม Excel ทำตารางแสดงแสดงรายละเอียดสินค้าประกอบไปด้วย ลำดับ, ชื่อสินค้า, ขนาด, ราคาขายปลีก เป็นต้น
4. เอกสารแสดงที่มาของสินค้า หมายถึงหนังสือแต่งตั้งตัวแทน กรณีเราเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือถ้าเราจ้างโรงงานผลิตก็ต้องมีหนังสือว่าจ้างผลิตด้วย
5. ใบขอ อย. ใบอนุญาตอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันนี้สำคัญต้องถ่ายสำเนาติดไปให้ครบทุกตัว
6. ตัวอย่างเอกสารซื้อขาย หมายถึง ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด ต้องมีข้อความระบุไว้ดังนี้เพื่อแสดงสิทธิของผู้บริโภค “ผู้บริโภคมีสิทธิคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน และบริษัทฯหรือผู้ประกอบธุรกิจจะคืนเงินให้กับผู้บริโภคภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับสินค้าคืน”

เมื่อทำความเข้าใจตรงกับเจ้าหน้าที่แล้ว เลยถามต่อไปว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ใช้เวลากี่วันในการพิจารณาจนได้หนังสือรับรองออกมา เจ้าหน้าอธิบายขั้นตอนว่าหลังจากที่เรายื่นเอกสารไปแล้ว จะไปผ่านกระบวนการตรวจเอกสารจากเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องอีกหลายฝ่าย ดังนั้นจะใช้เวลาทั้งหมด 68 วัน จึงจะได้รับหนังสืออนุญาตประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง ทางเราเลยบอกกับเจ้าหน้าที่ไปว่าข้อมูลที่ให้ในเว็บไซต์และเจ้าหน้าที่ๆ ตอบคำถามทางโทรศัพท์ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนในเรื่องเอกสารต่างๆ และแม้กระทั่งในแบบฟอร์มหรือคู่มือประชาชนที่ให้ Download หน้าเว็บไซต์ก็ไม่ตรงกันและไม่แสดงรายละเอียดที่ชัดเจน ถ้าไม่ปรับปรุงให้ตรงกันและชัดเจนจะให้ทำผู้ประกอบการเสียเวลา และเสียความรู้สึกที่จะมาจดทะเบียนให้ถูกต้อง ทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยาก คนอย่างพวกเราที่คิดจะมาจดทะเบียนให้ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีแล้ว และเจตนาก็บริสุทธิ์ที่จะเปิดเผยและทำให้ถูกต้องตรงไปตรงมา เพราะฉะนั้นพี่ขอฝากเรื่องนี้ไปให้คนที่เกี่ยวข้องปรับปรุงด้วย เล่ามาเสียยาว จริงๆ พูดกับเจ้าหน้าที่ยาวกว่านี้อีก ฮ่า ฮ่า ฮ่า เลยขอแชร์ประสบการณ์และเขียนอธิบายเอกสารที่ต้องเตรียมไปให้ครบจะได้ไม่ต้องเสียเวลา ครั้งเดียวจบดังนี้ค่ะ

ขั้นตอนการจดทะเบียน สคบ
ขั้นตอนการจดทะเบียน สคบ

เอกสารที่ต้องจัดเตรียมประกอบการจดทะเบียนสำหรับบุคคลธรรมดา
1. แบบคำขอ ขต.2
2. เอกสารกรณีเป็นนิติบุคคลต้องเพิ่มเอกสารดังต่อไปนี้
2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล (ไม่เกิน 1 เดือน ในวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน)
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชนของกรรมการ
2.3 หนังสือบริคณห์สนธิ (ไม่เกิน 1 เดือน ในวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน)
2.4 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 1 เดือน ในวันที่ยื่นคำขอจดทะเบียน)
3. เอกสารกรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องเตรียมดังนี้
สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน
4. หนังสือเช่าอาคาร/สถานที่ตั้ง หรือหนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่โดยต้องแนบเอกสารดังต่อไปนี้
4.1 สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าบ้าน
4.2 สำเนาโฉนดที่ดิน
5. แผนที่ตั้ง
6. ภาพถ่ายสถานที่ทั้งภายนอก ภายใน (ประมาณ 3-4 ภาพ)
7. ตารางรายการสินค้าทั้งหมด (ทำตารางแสดงแสดงรายละเอียดสินค้าประกอบไปด้วย ลำดับ, ชื่อสินค้า, ขนาด, ราคาขายปลีก เป็นต้น)
8. ฉลากสินค้าต้องแสดงส่วนประกอบของสินค้าและต้องติดราคาสินค้า
9. ใบขอ อย. ใบอนุญาตอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. เอกสารแสดงที่มาของสินค้า : หนังสือแต่งตั้งตัวแทน หรือว่าจ้างผลิต
11. ตัวอย่างเอกสารซื้อขาย : ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด ต้องมีข้อความระบุไว้ดังนี้เพื่อแสดงสิทธิของผู้บริโภค
“ผู้บริโภคมีสิทธิคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน และบริษัทฯหรือผู้ประกอบธุรกิจจะคืนเงินให้กับผู้บริโภคภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับสินค้าคืน”
12. คำอธิบายวิธีการขายสินค้าหรือบริการ เช่น
– วิธีการสั่งซื้อสินค้า
– วิธีการชำระเงินของผู้บริโภค
– วิธีการส่งสินค้า
13. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้คนอื่นดำเนินการแทน)

ข้อมูลการติดต่อ สคบ. : สายด่วน 1166 โทรศัพท์ : 02-141-3420-22
ลิงค์หน่วยงาน : http://www.ocpb.go.th/