สรรพากรให้คู่ค้าเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษี เริ่มใช้ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

สรรพากรให้คู่ค้าเพิ่มข้อความในใบกำกับภาษี เริ่มใช้ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
กรมสรรพากรกาหนดให้ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 จนถึง 86/10 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ต้องเพิ่มเติมข้อความในใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ รวมทั้งในรายงานภาษีขาย และรายงานภาษีซื้อ โดยมีข้อความเพิ่มเติม ดังนี้
1. กรณีเป็นผู้ขายสินค้าหรือให้บริการ ต้องระบุสานักงานของผู้ขายหรือให้บริการ โดยระบุ ว่าเป็น “สานักงานใหญ่” หรือ “สาขา”ที่ออกใบกากับภาษี และต้องระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ รวมถึงสถานประกอบการของผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ ว่าเป็น “สานักงานใหญ่” หรือ “สาขา”
2. กรณีเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ ต้องระบุเลขประจำตัว 13 หลัก และระบุว่าผู้ซื้อหรือผู้รับบริการ เป็น “สานักงานใหญ่” หรือ “สาขา”

ซึ่งข้อความเพิ่มเติมตามข้อ 1 และ ข้อ 2 จะจัดพิมพ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประทับตรายาง เขียนด้วยหมึก พิมพ์ดีด หรือทาให้ปรากฏขึ้นด้วยวิธีการอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันก็ได้ ซึ่งเป็นใบกำกับภาษีที่ได้จัดทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้เสียภาษีสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ในหมวดอ้างอิง > ประมวลรัษฎากร > ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 194, ฉบับที่ 195, ฉบับที่ 196 และฉบับที่ 197 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร. 1161