หลักสูตรการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของธุรกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเรียนรู้การอ่านงบการเงินและสามารถวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทฯ ได้
วันที่อบรม 25 – 26 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอสซีปาร์ค
หลักสูตรวิเคราะห์งบการเงิน
อ่านงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน ได้ ดีอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร
ประโยชน์ที่จะรับจากการอบกรม การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ
1.ทำให้ทราบถึงสุขภาพของกิจการ เนื่องจากงบการเงินเป็นเครื่องมือบันทึกเหตุการณ์ที่เปรียบเสมือนกระจกสะท้อนให้ทราบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น
2.ทำให้ทราบสถานะปัจจุบันของกิจการทั้งทางด้านสถานะทางการเงิน,ผลการดำเนินงานและความอยู่รอดของแต่ละกิจการและสามารเปรียบเทียบกับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
3.ทำให้สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเบื้องต้นได้

หลักสูตร การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ จะทำให้คุณเข้าใจความหมายของงบการเงิน ทราบถึงสุขภาพของกิจการและคาดการณ์อนาคตของกิจการได้
เนื้อหาหลักสูตร การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ
วันที่ 1
1.หลักเกณฑ์การจัดทำ งบการเงิน
2.งบการเงิน ประกอบด้วย งบอะไรบ้าง
3.องค์ประกอบงบการเงิน
4.ตัวอย่างงบการเงิน แต่ละประเภทธุรกิจ
5.งบกระแสเงินสด และ ความสำคัญของงบกระแสเงินสด
6.ความสัมพันธ์ระหว่างงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
วันที่ 2
7. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
การวิเคราะห์โดยการจัดทางบการเงินฐานเดียวกัน (Common Size Statement)
การวิเคราะห์สภาพคล่องภายในกิจการ (Internal Liquidity)
หรือการวิเคราะห์ความสามารถในการชาระหนี้ (Solvency)
เช่น อัตราส่วนทุนหมุนเวียน , อัตราส่วนทุนหมุนเร็ว ฯลฯ
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน (Operating Performance)
เช่น อัตราส่วนกำไรขั้นต้น , อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน , อัตราส่วนกำไรสุทธิ , อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น , อัตราหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น
8. ฝึกการวิเคราะห์งบการเงินจริง จากที่ได้เรียนมา
9. ฝึกการคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากงบการเงิน และงบกระแสเงินสด
10.สอนการ ค้นหา และ วิเคราะห์ งบการเงินของคู่แข่ง ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

***** หลักสูตรอบรมอาจจะมองดูยากไป แต่สำหรับท่านเจ้าของกิจการ จำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องทราบถึงสุขภาพของกิจการของท่านนะคะ เหมือนดั่งคนเราย่อมต้องตรวจสุขภาพประจำปี งบการเงินของบริษัท ก็เช่นกันต้องมีการตรวจดูเพื่อเช็คสุขภาพ และทำให้ท่านเจ้าของสามารถคาดการณ์หรือวางแผนอนาคตของธุรกิจของท่านได้
***** สนใจสมัครเรียน คลิกเลย http://bit.ly/2kXOk23