Accounting Service

รับจดทะเบียนบริษัท

 

 • ปิดบัญชีรายเดือน/รายปี จัดทำงบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุน ฯลฯ)
 • จัดทำบัญชีแยกประเภท
 • จัดทำสมุดรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันทั่วไปและรายงานทางบัญชีต่างๆ ตามที่กฎหมาย และสรรพากรกำหนด
 • จัดทำรายงานภาษีซี้อ – ขายพร้อมยื่น ภพ.30
 • คำนวณและยื่นแบบภาษีรายเดือน ซึ่งได้แก่ ภงด.51, ภงด.50, ภงด.3 , ภงด.53 , ภงด.1ก
 • จัดทำรายการการนำส่งประกันสังคมพนักงาน
 • จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่สรรพากรยอมรับ
 • จัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ
 • รับปรึกษาวางแผนภาษี วางระบบบัญชี

บริการตรวจสอบบัญชี

 • ตรวจสอบบัญชี-งบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์
 • นำส่งงบการเงิน(ส.บช.3) ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • นำส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำงบการเงินซึ่งรวมหมายเหตุประกอบงบการเงิน และเอกสารประกอบการยื่น ต่อกระทรวงพาณิชย์และ กรมสรรพากร

อัตราค่าบริการทำบัญชีและตรวจสอบบัญชี

รายการ/รายละเอียด

ธุรกิจบริการ

รายเดือนเดือนละ

ธุรกิจซื้อมา-ขายไป

รายเดือนเดือนละ

ค่าบริการทำบัญชี

 •  

จำนวนเอกสารตั้งแต่ 1- 80 รายการ ต่อเดือน

3,500

4,000

 •  

จำนวนเอกสารตั้งแต่ 80 – 150 รายการ ต่อเดือน

4,500

5,000

 •  

จำนวนเอกสารมากกว่า 150 รายการ (คิดราคาพิเศษ)

ค่าบริการตรวจสอบบัญชี

 •  

ตรวจสอบงบเปล่าปีละ

7,000

7,000

 •  

รายได้ตั้งแต่ 1,000 -1,000.000 บาท

9,000

10,000

 •  

รายได้ตั้งแต่ 1,000,000 -3,000.000 บาท

11,000

12,500

 •  

รายได้ตั้งแต่ 3,000,000 -5,000.000 บาท

15,000

17,000

 •  

รายได้ตั้งแต่ 5,000,000 -10,000.000 บาท

18,000

19,000

 •  

รายได้ตั้งแต่ 10,000,000 -15,000.000 บาท

21,000

23,000

 •  

รายได้ตั้งแต่ 15,000,000 -20,000.000 บาท

25,000

28,000

 •  

รายได้ตั้งแต่ 21,000,000 -30,000.000 บาท

30,000

35,000

 •  

รายได้ตั้งแต่ 31,000,000 -50,000.000 บาท

42,500

47,500

 •  

รายได้ตั้งแต่ 51,000,000 -70,000.000 บาท

62,500

69,500

 •  

รายได้ตั้งแต่ 71,000,000 -90,000.000 บาท

72,500

82,500

 •  

รายได้ตั้งแต่ 91,000,000 -100,000.000 บาท

82,500

90,500

***ราคาค่าสอบบัญชีนอกจากจะขึ้นอยู่กับรายได้และเอกสารแล้ว ยังต้องดูรายละเอียดจำนวนเอกสาร เจ้าหนี้-ลูกหนี้ ทรัพย์สินที่มีอยู่ ทุนจดทะเบียน แต่ถ้าไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากนี้สามารถใช้ราคาตามตารางด้านบนได้เลย

ปรึกษาและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ฟรีที่ Hot line : 085-1590688 E-mail : bkkservebiz@gmail.com